Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenie

Internetový obchod www.creativetherapy.sk je prevádzkovaný Zuzana Krasnohorská – Kreatívna kozmetika, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45673403, IČ DPH: SK1083105034, bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, číslo účtu: 2778814354/0200.

Kupujúcim môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré prostredníctvom tohoto internetového obchodu budú nakupovať ponúkaný tovar.

 

II. Internetový predaj – maloobchod

Objednávanie tovaru
Kupujúci môže objednať tovar prostredníctvom elektronického obchodu. (Výberom produktov do košíka, vyplnením fakturačných údajov, adresy dodania a potvrdením objednávky.) Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar uhradť celú kúpnu cenu. vrátane poštovného resp. dopravy, podľa platných obchodných podmienok na území SR.Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.Objednávka tovaru musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho resp. meno firmy, trvalé bydlisko resp. sídlo firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo, IČO (v prípade právnických osôb), IČ DPH (v prípade plátcov DPH) a presný názov tovaru s príslušným počtom kusov.

 

III. Internetový predaj – veľkoobchod

Všetky maloobchodné predajne, veľkosklady a internetové obchody, ktoré majú záujem o spoluprácu si môžu zažiadať o veľkoobchodný cenník. Neváhajte a kontaktuje nás, máme pre Vás pripravené výhodné zľavy. Ponúkame možnosť stanoviť ceny dohodou na základe výšky odberov.

Zuzana Krasnohorská – Kreatívna kozmetika si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

 

IV. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar tromi spôsobmi:

  • bankovým prevodom na číslo účtu: SK42 0200 0000 0027 7881 4354 pred prevzatím tovaru
  • dobierkou
  • osobne pri prevzatí tovaru

Ak Kupujúci (pri platbe pred prevzatím tovaru) neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, poštovné resp. doprava, cena celkom bez DPH, DPH a konečná suma k úhrade.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia v tomto internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

V. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný resp. odovzdaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou ako balík alebo dobierku, prípadne osobne). Tovar bude odoslaný Kupujúcemu do 2 dní od prijatia platby na účet Predávajúceho. Pri potvrdení objednávky bude Kupujúci oboznámený o dodacích lehotách. V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, Kupujúci sa môže rozhodnúť, či počká na dodanie kompletnej objednávky alebo sa objednávka realizuje čiastočne. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje nasledovné náklady:

  • balík v hodnote do 70,- Eur s DPH …………………. 3,50 EUR s DPH
  • dobierka v hodnote do 70,- Eur s DPH …………….. 4,00 EUR s DPH
  • balík v hodnote nad 70,- Eur s DPH ………………… zdarma
  • osobný odber, resp. dovoz v Bratislave ……………..zdarma

 

VI. Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar musí byť nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale. Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 30 % sumy za tovar. Náklady na poštovné resp. dopravu tovaru sa nevracajú. Suma za vrátený tovar bude odoslaná Kupujúcemu na jeho bankový účet do 14 dní od vrátenia tovaru.

 

VII. Reklamácie a servis

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o Kupujúcich, budú slúžiť výlučne pre potreby Predávajúceho a ten ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu Kupujúceho.